جدول آلیاژها
application خواص شیمیایی خواص فیزیکی خواص مکانیکی نام و استانداردهای مربوط به آلیاژ
کاربری مقاومت به خوردگی Density
(g/cm)
وزن مخصوص
thermal
conductivity
(w/m.k)
هدایت حرارتی
electrical
conductivity
(%lacs)
هدایت الکتریکی
fatigue
Strength
مقاومت به
(j)ضربه
Elastic
modules
(Gpa)
مدول الاستیک
Hardness
HB(C)
سختی برینل
Elongation
%
درصد ازدیاد طول
در 50 میلی متر
yiold Strength
(MPA)
نقطه تسلیم
Tensile strength
(MPA)
استحکام کشش
Common names
اسامی متداول
ASTMمعادل در استاندارد
previous ASTM
uns number
uns کد
....................
..............
هادی حرارتی و الکتریکی و مقاوم به خورندگی اسید استیک-الکل ها -انواع رزین -اتر ها آب دریا
گاز طبیعی-گازوئیل -انواع روغن های نباتی-
اسید فرمیک و اسید لاکتیک و اسید اگزالیک
8.94 346 92 62 115 44 40 62 170 copper
مس ریختگی
-- c81100 T7901
قالب های ساخت پلاستیک دارای گشت-ابزار ایمنی و بوش ها
یاتاقانها چرخ دنده ها—شیرها –اجزای ساختمانی-مهره ماسوره
اجزای پمپ و الکترود هاو مغزی های جوشکاری و نگه دارنده ها
دارای قابلیت ریخته گری و مقاومت به سایتش و خوردگی
اسید استیک-الکل ها -انواع رزین -اتر ها آب دریا
گاز طبیعی-گازوئیل -انواع روغن های نباتی-
اسید فرمیک و اسید لاکتیک و اسید اگزالیک
8.26 105 20 165 128 155 15 275 515 beryllium coppr
مس برلیم
-- c82500 T7902
آلیاژی است یا خواص مکانیکی متوسط با قابلیت
ماشین کاری خوب برای ساخت شیر های فشار پایین-اتصالات خطوط نفت
وبنزین -اتصالات وو تجهزیات آتش نشانی-چرخ دنده های کوچک
قطعات پمپ های کوچک -بوش و یاتاقان
آمونیاک-کلرید باریم-سولفات مس-تولوئن -آب صابون
دترژنها-روغن نباتی -مخمر آب جو-آب دریا -آب معدنی
الکلها-استن
8.83 72 15 76 83 60 30 117 225 leaded red brass
برنج قرمز سرب دار
-- c83600 T7901
آلیاژی است با خاصیت ماشین کاری نسبتا خوب برای
ساخت قطعات مختلف از قبیل، اتصالات آب و گاز و
لحیم کاری اتصالات و پمپ و اتصالات پمپ و فلنچ
آمونیاک-کلرید باریم-سولفات مس -تولوئن -آب صابون
دترژانها-روغن نباتی مخمر آب جو-آب دریا -آب های معدنی
الکل ها و استن
8.6 72.5 15 -- 92 60 25 110 240 leaded rad brass
برنج قرمز سرب دار
B145.4B C83800 T7912
جهت لحیم کاری اتصالات و فیسچرها و شیرهای
فشار پایین –اتصالات –قطعات تزئینی و شمعدان
آمونیاک-آب دریا-آبهای معدنی-الکلها
استن -سولفات مس-تولوئن
8.5 83.9 18.6 -- 76 45 35 90 260 leaded yellow brass
برنج زرد سرب دار
B146-6A C85200 T7913
جهت لحیم کاری اتصالات و فیسچرها و شیرهای
فشار پایین –اتصالات –قطعات تزئینی و شمعدان
گازطبیعی-بیکربنات سدیم-الکل ها
رطوبت آب های معدنی-اسیدبوریک-فسفات سدیم
8.45 88 19 -- -- 50 35 83 235 leaded yellow brass
برنج زرد سرب دار
B146-6B C85400 T7914
بعلت ظاهری تمیز و صاف برای مواردی که نیاز به ماشین کاری
سطوح نمی باشد. از آلیاژ فوق استفادهمیشوداز قبیل
قطعات تزئینی –اتصالات –دستگیره ها-قطعات تزئینی و بوشها
آب شوردریا-رطوبت-بخار-الکل ها 8.41 83.9 22 -- 97 75 40 125 345 manganese boronz
منگنز برنز
B146-6C C85700 T7921
آلیاژی است با استحکام بالابرای ساخت چرخ دنده ها و بوش ها
ویاتاقان ها و قطعات پلو قطعات سیلندرهیدرولیک-ماسوره
پیچ های انتقال نیرو و پایه اسلحه وصنایع کشتی سازی
آب شوردریا-رطوبت-بخار-الکل ها 7.9 35 7.5 -- 105 180 20 330 655 High strength
manganese boronz
منگنز برنز استحکام بالا
B147-BB C86200 T7922
جهت قطعاتی که نیاز به ظاهر تمیز و ماشین کاری سطوح ندارد
استفاده میشود از قبیل، شیرهای بخارو قطعات و تجهیزات
واتصالات دریایی و بدنه پمپ ها
آب دریا-رطوبت-بخارو الکل هاو اکسیداسیون در
شرایط متفاوت جوی
8.32 88 22 -- 96 105 20 170 450 Leaded manganese
Boronz
منگنز برنز سرب دار
B147-7A c86400 T7923
جانشین خوبی برای برنز های قلع دار و دارای خواص فیزیکی
و مقاومت به خوردگی خوبی میباشد.یاتاقان ها-پروانه ها
پمپ ها-اجزای شیر اتصالات دریایی و قطعات ریختگی تزئینی
سولفات روی –بنزین – انیدرید سولفورو-استن –الکل ها
سولفات آلومینیوم-اترهای گاز طبیعی
اسید بوریک و سیتریک-بخارآب و آب شور
8.36 28 6.7 -- 105 85 30 170 380 Sillicon bronze
سیلیکون برنز
B19B-12A C87300 T7931
یاتاقان ها-چرخ دنده ها-پروانه ها –شیرهای بخارو
پروانه کشتی های کوچک
سولفات روی –بنزین – انیدرید سولفورو-استن –الکل ها
سولفات آلومینیوم-اترهای گاز طبیعی
اسید بوریک و سیتریک-بخارآب و آب شور
8.28 28 6.7 150 106 134 25 205 460 Sillicon bronze
سیلیکون برنز
Z5144A C87800 T7932
یاتاقان ها –بوشها-پروانه های پمپ-رینگ های پیستون اجزای شیر –اتصالات بخار –چرخ دنده ها تتراکلرورکربن-آب کلر-آمونیاک-استون-آب دریا
اسیداستیک-کلرورآلومینیوم –سولفات مس-فرم آلدئید
الکل ها –اترها-فرئون-اسید فسفرید- دی اکسیدگوگرد
کلرید سدیم
8.8 74 12 -- 97 70 30 145 310 G boronze
برنز قلع یا برنز دنده
B143-1B C90300 T7941
یاتاقان ها –بوشها-پروانه های پمپ-رینگ های پیستون
بدنه پمپ –اجزای شیر-اتصالات بخار و چرخ دنده ها
تتراکلرورکربن-آب کلر-آمونیاک-استون-آب دریا
اسیداستیک-کلرورآلومینیوم –سولفات مس-فرم آلدئید
الکل ها –اترها-فرئون-اسید فسفرید- دی اکسیدگوگرد
کلرید سدیم
8.72 74 11 90 105 75 25 150 310 Tin bronze
برنز قلع
B143-1A C90500 T7942
چرخ دنده ها و مارپیچ ها و یاتاقان های تحت فشار و بار زیاد
وسرعت نسبتا کم
تتراکلرورکربن-آب کلر-آمونیاک-استون-آب دریا
اسیداستیک-کلرورآلومینیوم –سولفات مس-فرم آلدئید
الکل ها –اترها-فرئون-اسید فسفرید- دی اکسیدگوگرد
کلرید سدیم
8.75 71 10 170 105 85 16 220 415 Nickel gear Bronze
برنز دنده نیکل دار
-- C91700 T7943
اجزی ریخته گری شیر ها و فلانج ها-اتصالات
پمپ های روغن –چرخ دنده ها-بوش و یاتاقان و قطعات تحت فشار
20mpa
ومجاورت آب گرم و بخار داغ تا 390 درجه سانتی گراد
سولفات روی –بخار آب داغ-تولوئن
دی اکسید گوگرد و آب دریا
8.64 70 14.3 76 97 65 30 140 275 valve boronze (navy m)
برنز شیر
B143-2A C92200 T7951
چرخ دنده ها و رینگ ها سولفات روی –بخار آب داغ-تولوئن-دی اکسید و گوگرد
و آب دریا
8.8 -- -- -- 110 80 20 140 305 Leaded Tin Bronze
برنز قلع سرب دار
-- C92500 T7952
کلیه بوشها و یاتاقان ها سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
8.93 59 12 110 100 72 30 117 262 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3B C93200 T7953
بوشها و یاتاقان های با دور پایین و متوسط وشرایط کار
سخت به عنوان نمونه، بوش پرسهای ضربه ای
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
8.87 71 15 -- 100 60 20 110 220 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3C C93500 T7954
یاتاقان های با سرعت و فشار بسیار زیاد –پمپ ها و پروانه ها و
قطعات مقاوم به خورندگی و قطعات ریخته گری بدون مک وخال و قوچ
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
8.95 46.9 -- 69 -- 60 20 125 240 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3A C93700 T7955
بوشها و یاتاقان های با سرعت بسیار زیاد وفشار زیاد
قطعات ریخته گری موتورلکوموتیو-کفشک ها و گوه هاو
پروانه پمپ ها و قطعات مورد استفاده در آب های اسیدی
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
9.25 52 11.5 -- 72.4 55 18 110 205 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3D C93800 T7956
یاتاقان های تحت فشار و بار کم وبا سرعت بالا
و یاتاقان های راه آهن
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
9.29 62.7 9 69 72.4 48 10 90 185 High lead tin bronze
Soft bronze
برنز نرم
B144-3E C94300 T7957
قطعات تحت سایش درلکوموتیوو یاتاقانهای تحت فشار
وبار زیاد و با سرعت کم
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
9.4 52 10 -- 72 50 12 83 170 High lead tin bronze
medium boronz
برنز واسطه
-- C94500 T7958
پمپ های مقاوم در برابر اسید ها-یاتاقان ها-بوشها
چرخ دنده ها-سیتهاو راهنمای شیرها –قلاب اسید شویی
میله های پمپ دارای خاصیت ضد جرقه
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-سولفات آلومینیوم-ژلاتین و
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
7.64 50 12 150 105 125 35 185 550 Aluminum bronze
آلومینیوم برنز
B14B-9A C95200 T7961
سبد های اسید شویی-چرخ دنده ها-مهره ها –فک های
جوشکاری-تجهیرات دریایی دارای خاصیت ضد جرقه
پیچ های انتقال مواد و اتصالات هیدرولیک
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-سولفات آلومینیوم-ژلاتین و
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
63 42 13 -- 110 130 20 170 450 Aluminum bronze
آلومینیوم برنز
B14B-9B C95300 T7962
پروانه های پمپ-یاتاقان ها-چرخ دنده ها و ماردون
وبوش و راهنما و سیستم های شیرو غلطک های نورد
لغزشی و دارای خاصیت ضد جرقه
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-سولفات آلومینیوم-ژلاتین و
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
c7.45 59 13 240 110 160 6 205 515 Aluminum bronze
آلومینیوم برنز
B14B-9C C95400 T7963
راهنما ها و سیتهای شیر در موتورهای هواپیما
چرخ دنده ها و ماردون ها-بوش ها و قطعات مقاوم
به خوردگی-قلاب ها و سبد های اسید شویی
همزن ها –سمبه و ورقگیر
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین اکثر مواد شیمیایی صنعتی مانند روغن کشش و غیره
7.53 42 8.5 215 110 170 5 275 620 Nickel Aluminum
Bronze
نیکل برنز آلومینیوم
B14B-9D C95500 T7964
کابل های هادی -ترمینال ها-تنه های شیر
تجهیزات دریایی چرخ دنده ها- مارپیچ ها
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-اترها-شیشه مذاب –ژلاتین-
اکثر مواد شیمیایی و صنعتی
7.69 -- 8.5 -- 105 140 18 235 515 Sillicone Aluminum
boronze
سیلیکون برنز آلومینیوم
B14B-9E C95600 T7965
ملخ ها-پروانه ها-ابزار ایمنی-الکترودهای جوشکاری
شیرها -تجهیزات دریایی-روکش یا غلاف پمپ
سولفات آلومینیوم-فروسیانید سدیم
اکثر مواد شیمیایی صنعتی –آب دریا
7.53 12.1 3.1 231 125 175 20 275 620 Manganese Aluminium
boronze
منگنز برنز آلومینیوم
-- C95700 T7966
اتصالات -چرخ دنده ها-مارپیچ ها-نگه دارنده های شیر سولفات نیکل- محلول های صابون –آب دریا-اسید لاکتیک
سولفات الومینیوم-فروسیانید سدیم-کلرید باریم
دی اکسید گوگرد -اکثر مواد شیمیایی صنعتی
7.64 36 7.1 230 110 174 15 240 585 Nickel Aluminium
Bronze
نیکل برنزآلومینیوم
-- C95800 T7967
قطعاتی که میبایست در برابر خوردگی
آب دریا مقاوم باشند
الکل ها-بوراکس-هیدروکسید کلسیم- کلیه مواد
شیمیایی خوراکی-آب دریا-نیترات سدیم
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
8.94 45 11 -- 124 110 20 172 310 copper Nickel
نیکل برنز
B369 C96200 T7971
شیرها-بدنه های پمپ -فلانچ ها-مقاوم در برابر
خوردگی آب شور دریا
الکل ها-بوراکس-هیدروکسید کلسیم- کلیه مواد
شیمیایی خوراکی-آب دریا-نیترات سدیم
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
8.94 29 5 125 145 140 28 255 470 copper Nickel
نیکل برنز
B369 C96400 T7972
قالب های سانترفیوژ-قالب های دقیق -قالب های دریایی
و اتصالات بهداشتی -پمپ ها و شیرها
الکل ها-سولفات روی-تیوسولفات سدیم-صابون
اسید تارتاریک
8.9 22 5 107 130 80 20 165 310 leaded nickel-silver
نقره مصنوعی
B149-11A C97600 T7981
قالب های دقیق-قالب های ریجه-بدنه و سیستم های شیر
و اتصالات بهداشتی
الکل ها-سولفات روی-تیوسولفات سدیم-صابون
اسید تارتاریک
8.96 25.4 4.5 -- 130 130 15 205 380 leaded nickel-silver
نقره مصنوعی
B149-11B C97800 T7982
تجهیزات ساختمانی داخلی و ظاهری-اتصالات
تزئینی و مربوط به معماری-تجهیزات دریایی
جهت زهکشی کف-تجهیزات جابهجایی غذا
تجهیزات و فلزآلات استخرشنا-شیرها
آب شور دریا-رطوبت -بخار-الکل ها 8.19 -- 3 -- 114 110 15 170 380 white manganese
boronze
منگنز برنز سفید
-- C99700 T7991
application خواص شیمیایی خواص فیزیکی خواص مکانیکی نام و استانداردهای مربوط به آلیاژ
کاربری مقاومت به خوردگی Density
(g/cm)
وزن مخصوص
thermal
conductivity
(w/m.k)
هدایت حرارتی
electrical
conductivity
(%lacs)
هدایت الکتریکی
fatigue
Strength
مقاومت به
(j)ضربه
Elastic
modules
(Gpa)
مدول الاستیک
Hardness
HB(C)
سختی برینل
Elongation
%
درصد ازدیاد طول
در 50 میلی متر
yiold Strength
(MPA)
نقطه تسلیم
Tensile strength
(MPA)
استحکام کشش
Common names
اسامی متداول
ASTMمعادل در استاندارد
previous ASTM
uns number
uns کد
Techno metal code
کد تکنو فلز
هادی حرارتی و الکتریکی و مقاوم به خورندگی اسید استیک-الکل ها -انواع رزین -اتر ها آب دریا
گاز طبیعی-گازوئیل -انواع روغن های نباتی-
اسید فرمیک و اسید لاکتیک و اسید اگزالیک
8.94 346 92 62 115 44 40 62 170 copper
مس ریختگی
-- c81100
قالب های ساخت پلاستیک دارای گشت-ابزار ایمنی و بوش ها
یاتاقانها چرخ دنده ها—شیرها –اجزای ساختمانی-مهره ماسوره
اجزای پمپ و الکترود هاو مغزی های جوشکاری و نگه دارنده ها
دارای قابلیت ریخته گری و مقاومت به سایتش و خوردگی
اسید استیک-الکل ها -انواع رزین -اتر ها آب دریا
گاز طبیعی-گازوئیل -انواع روغن های نباتی-
اسید فرمیک و اسید لاکتیک و اسید اگزالیک
8.26 105 20 165 128 155 15 275 515 beryllium coppr
مس برلیم
-- c82500
آلیاژی است یا خواص مکانیکی متوسط با قابلیت
ماشین کاری خوب برای ساخت شیر های فشار پایین-اتصالات خطوط نفت
وبنزین -اتصالات وو تجهزیات آتش نشانی-چرخ دنده های کوچک
قطعات پمپ های کوچک -بوش و یاتاقان
آمونیاک-کلرید باریم-سولفات مس-تولوئن -آب صابون
دترژنها-روغن نباتی -مخمر آب جو-آب دریا -آب معدنی
الکلها-استن
8.83 72 15 76 83 60 30 117 225 leaded red brass
برنج قرمز سرب دار
-- c83600
آلیاژی است با خاصیت ماشین کاری نسبتا خوب برای
ساخت قطعات مختلف از قبیل، اتصالات آب و گاز و
لحیم کاری اتصالات و پمپ و اتصالات پمپ و فلنچ
آمونیاک-کلرید باریم-سولفات مس -تولوئن -آب صابون
دترژانها-روغن نباتی مخمر آب جو-آب دریا -آب های معدنی
الکل ها و استن
8.6 72.5 15 -- 92 60 25 110 240 leaded rad brass
برنج قرمز سرب دار
B145.4B C83800
جهت لحیم کاری اتصالات و فیسچرها و شیرهای
فشار پایین –اتصالات –قطعات تزئینی و شمعدان
آمونیاک-آب دریا-آبهای معدنی-الکلها
استن -سولفات مس-تولوئن
8.5 83.9 18.6 -- 76 45 35 90 260 leaded yellow brass
برنج زرد سرب دار
B146-6A C85200
جهت لحیم کاری اتصالات و فیسچرها و شیرهای
فشار پایین –اتصالات –قطعات تزئینی و شمعدان
گازطبیعی-بیکربنات سدیم-الکل ها
رطوبت آب های معدنی-اسیدبوریک-فسفات سدیم
8.45 88 19 -- -- 50 35 83 235 leaded yellow brass
برنج زرد سرب دار
B146-6B C85400
بعلت ظاهری تمیز و صاف برای مواردی که نیاز به ماشین کاری
سطوح نمی باشد. از آلیاژ فوق استفادهمیشوداز قبیل
قطعات تزئینی –اتصالات –دستگیره ها-قطعات تزئینی و بوشها
آب شوردریا-رطوبت-بخار-الکل ها 8.41 83.9 22 -- 97 75 40 125 345 manganese boronz
منگنز برنز
B146-6C C85700
آلیاژی است با استحکام بالابرای ساخت چرخ دنده ها و بوش ها
ویاتاقان ها و قطعات پلو قطعات سیلندرهیدرولیک-ماسوره
پیچ های انتقال نیرو و پایه اسلحه وصنایع کشتی سازی
آب شوردریا-رطوبت-بخار-الکل ها 7.9 35 7.5 -- 105 180 20 330 655 High strength
manganese boronz
منگنز برنز استحکام بالا
B147-BB C86200
جهت قطعاتی که نیاز به ظاهر تمیز و ماشین کاری سطوح ندارد
استفاده میشود از قبیل، شیرهای بخارو قطعات و تجهیزات
واتصالات دریایی و بدنه پمپ ها
آب دریا-رطوبت-بخارو الکل هاو اکسیداسیون در
شرایط متفاوت جوی
8.32 88 22 -- 96 105 20 170 450 Leaded manganese
Boronz
منگنز برنز سرب دار
B147-7A c86400
جانشین خوبی برای برنز های قلع دار و دارای خواص فیزیکی
و مقاومت به خوردگی خوبی میباشد.یاتاقان ها-پروانه ها
پمپ ها-اجزای شیر اتصالات دریایی و قطعات ریختگی تزئینی
سولفات روی –بنزین – انیدرید سولفورو-استن –الکل ها
سولفات آلومینیوم-اترهای گاز طبیعی
اسید بوریک و سیتریک-بخارآب و آب شور
8.36 28 6.7 -- 105 85 30 170 380 Sillicon bronze
سیلیکون برنز
B19B-12A C87300
یاتاقان ها-چرخ دنده ها-پروانه ها –شیرهای بخارو
پروانه کشتی های کوچک
سولفات روی –بنزین – انیدرید سولفورو-استن –الکل ها
سولفات آلومینیوم-اترهای گاز طبیعی
اسید بوریک و سیتریک-بخارآب و آب شور
8.28 28 6.7 150 106 134 25 205 460 Sillicon bronze
سیلیکون برنز
Z5144A C87800
یاتاقان ها –بوشها-پروانه های پمپ-رینگ های پیستون اجزای شیر –اتصالات بخار –چرخ دنده ها تتراکلرورکربن-آب کلر-آمونیاک-استون-آب دریا
اسیداستیک-کلرورآلومینیوم –سولفات مس-فرم آلدئید
الکل ها –اترها-فرئون-اسید فسفرید- دی اکسیدگوگرد
کلرید سدیم
8.8 74 12 -- 97 70 30 145 310 G boronze
برنز قلع یا برنز دنده
B143-1B C90300
یاتاقان ها –بوشها-پروانه های پمپ-رینگ های پیستون
بدنه پمپ –اجزای شیر-اتصالات بخار و چرخ دنده ها
تتراکلرورکربن-آب کلر-آمونیاک-استون-آب دریا
اسیداستیک-کلرورآلومینیوم –سولفات مس-فرم آلدئید
الکل ها –اترها-فرئون-اسید فسفرید- دی اکسیدگوگرد
کلرید سدیم
8.72 74 11 90 105 75 25 150 310 Tin bronze
برنز قلع
B143-1A C90500
چرخ دنده ها و مارپیچ ها و یاتاقان های تحت فشار و بار زیاد
وسرعت نسبتا کم
تتراکلرورکربن-آب کلر-آمونیاک-استون-آب دریا
اسیداستیک-کلرورآلومینیوم –سولفات مس-فرم آلدئید
الکل ها –اترها-فرئون-اسید فسفرید- دی اکسیدگوگرد
کلرید سدیم
8.75 71 10 170 105 85 16 220 415 Nickel gear Bronze
برنز دنده نیکل دار
-- C91700
اجزی ریخته گری شیر ها و فلانج ها-اتصالات
پمپ های روغن –چرخ دنده ها-بوش و یاتاقان و قطعات تحت فشار
20mpa
ومجاورت آب گرم و بخار داغ تا 390 درجه سانتی گراد
سولفات روی –بخار آب داغ-تولوئن
دی اکسید گوگرد و آب دریا
8.64 70 14.3 76 97 65 30 140 275 valve boronze (navy m)
برنز شیر
B143-2A C92200
چرخ دنده ها و رینگ ها سولفات روی –بخار آب داغ-تولوئن-دی اکسید و گوگرد
و آب دریا
8.8 -- -- -- 110 80 20 140 305 Leaded Tin Bronze
برنز قلع سرب دار
-- C92500
کلیه بوشها و یاتاقان ها سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
8.93 59 12 110 100 72 30 117 262 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3B C93200
بوشها و یاتاقان های با دور پایین و متوسط وشرایط کار
سخت به عنوان نمونه، بوش پرسهای ضربه ای
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
8.87 71 15 -- 100 60 20 110 220 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3C C93500
یاتاقان های با سرعت و فشار بسیار زیاد –پمپ ها و پروانه ها و
قطعات مقاوم به خورندگی و قطعات ریخته گری بدون مک وخال و قوچ
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
8.95 46.9 -- 69 -- 60 20 125 240 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3A C93700
بوشها و یاتاقان های با سرعت بسیار زیاد وفشار زیاد
قطعات ریخته گری موتورلکوموتیو-کفشک ها و گوه هاو
پروانه پمپ ها و قطعات مورد استفاده در آب های اسیدی
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
9.25 52 11.5 -- 72.4 55 18 110 205 High lead tin bronze
برنز قلع سرب بالا
B144-3D C93800
یاتاقان های تحت فشار و بار کم وبا سرعت بالا
و یاتاقان های راه آهن
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
9.29 62.7 9 69 72.4 48 10 90 185 High lead tin bronze
Soft bronze
برنز نرم
B144-3E C94300
قطعات تحت سایش درلکوموتیوو یاتاقانهای تحت فشار
وبار زیاد و با سرعت کم
سولفات مس-اترها-فرم الدئید-گلوکز-آمونیاک
کلرید باریم-تتراکلرید کربن-تولوئن- اسید لاکتیک
ملاس-شیر-گاز طبیعی –آب دریا
روغن صنعتی-گریس-مواد نفتی
9.4 52 10 -- 72 50 12 83 170 High lead tin bronze
medium boronz
برنز واسطه
-- C94500
پمپ های مقاوم در برابر اسید ها-یاتاقان ها-بوشها
چرخ دنده ها-سیتهاو راهنمای شیرها –قلاب اسید شویی
میله های پمپ دارای خاصیت ضد جرقه
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-سولفات آلومینیوم-ژلاتین و
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
7.64 50 12 150 105 125 35 185 550 Aluminum bronze
آلومینیوم برنز
B14B-9A C95200
سبد های اسید شویی-چرخ دنده ها-مهره ها –فک های
جوشکاری-تجهیرات دریایی دارای خاصیت ضد جرقه
پیچ های انتقال مواد و اتصالات هیدرولیک
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-سولفات آلومینیوم-ژلاتین و
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
63 42 13 -- 110 130 20 170 450 Aluminum bronze
آلومینیوم برنز
B14B-9B C95300
پروانه های پمپ-یاتاقان ها-چرخ دنده ها و ماردون
وبوش و راهنما و سیستم های شیرو غلطک های نورد
لغزشی و دارای خاصیت ضد جرقه
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-سولفات آلومینیوم-ژلاتین و
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
c7.45 59 13 240 110 160 6 205 515 Aluminum bronze
آلومینیوم برنز
B14B-9C C95400
راهنما ها و سیتهای شیر در موتورهای هواپیما
چرخ دنده ها و ماردون ها-بوش ها و قطعات مقاوم
به خوردگی-قلاب ها و سبد های اسید شویی
همزن ها –سمبه و ورقگیر
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین اکثر مواد شیمیایی صنعتی مانند روغن کشش و غیره
7.53 42 8.5 215 110 170 5 275 620 Nickel Aluminum
Bronze
نیکل برنز آلومینیوم
B14B-9D C95500
کابل های هادی -ترمینال ها-تنه های شیر
تجهیزات دریایی چرخ دنده ها- مارپیچ ها
اسید استیک-الکل ها-اسید سولفوریک 78%-آب دریا
گلیسیرین-اترها-شیشه مذاب –ژلاتین-
اکثر مواد شیمیایی و صنعتی
7.69 -- 8.5 -- 105 140 18 235 515 Sillicone Aluminum
boronze
سیلیکون برنز آلومینیوم
B14B-9E C95600
ملخ ها-پروانه ها-ابزار ایمنی-الکترودهای جوشکاری
شیرها -تجهیزات دریایی-روکش یا غلاف پمپ
سولفات آلومینیوم-فروسیانید سدیم
اکثر مواد شیمیایی صنعتی –آب دریا
7.53 12.1 3.1 231 125 175 20 275 620 Manganese Aluminium
boronze
منگنز برنز آلومینیوم
-- C95700
اتصالات -چرخ دنده ها-مارپیچ ها-نگه دارنده های شیر سولفات نیکل- محلول های صابون –آب دریا-اسید لاکتیک
سولفات الومینیوم-فروسیانید سدیم-کلرید باریم
دی اکسید گوگرد -اکثر مواد شیمیایی صنعتی
7.64 36 7.1 230 110 174 15 240 585 Nickel Aluminium
Bronze
نیکل برنزآلومینیوم
-- C95800
قطعاتی که میبایست در برابر خوردگی
آب دریا مقاوم باشند
الکل ها-بوراکس-هیدروکسید کلسیم- کلیه مواد
شیمیایی خوراکی-آب دریا-نیترات سدیم
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
8.94 45 11 -- 124 110 20 172 310 copper Nickel
نیکل برنز
B369 C96200
شیرها-بدنه های پمپ -فلانچ ها-مقاوم در برابر
خوردگی آب شور دریا
الکل ها-بوراکس-هیدروکسید کلسیم- کلیه مواد
شیمیایی خوراکی-آب دریا-نیترات سدیم
اکثر مواد شیمیایی صنعتی
8.94 29 5 125 145 140 28 255 470 copper Nickel
نیکل برنز
B369 C96400
قالب های سانترفیوژ-قالب های دقیق -قالب های دریایی
و اتصالات بهداشتی -پمپ ها و شیرها
الکل ها-سولفات روی-تیوسولفات سدیم-صابون
اسید تارتاریک
8.9 22 5 107 130 80 20 165 310 leaded nickel-silver
نقره مصنوعی
B149-11A C97600
قالب های دقیق-قالب های ریجه-بدنه و سیستم های شیر
و اتصالات بهداشتی
الکل ها-سولفات روی-تیوسولفات سدیم-صابون
اسید تارتاریک
8.96 25.4 4.5 -- 130 130 15 205 380 leaded nickel-silver
نقره مصنوعی
B149-11B C97800
تجهیزات ساختمانی داخلی و ظاهری-اتصالات
تزئینی و مربوط به معماری-تجهیزات دریایی
جهت زهکشی کف-تجهیزات جابهجایی غذا
تجهیزات و فلزآلات استخرشنا-شیرها
آب شور دریا-رطوبت -بخار-الکل ها 8.19 -- 3 -- 114 110 15 170 380 white manganese
boronze
منگنز برنز سفید
-- C99700
خانه درباره ماتماس
09123766939